विद्यार्थीलाई देश र जनताका निम्ति प्रस्तुत हुन आग्रह– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn …k|r08Ú g]skf -dfcf]jfbL s]Gb|_ sfe|] lhNnfåf/f z'qmaf/ sfe|]knf~rf]ssf] sfdL8fF8fdf cfof]hgf u/]sf] ;lxb ;Ktfx tyf hg;ef sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ug'{x'Fb} . tl:a/ M k]df nfdf, /f;;, w'lnv]n
k|wfgdGqL k’iksdn bfxfn …k|r08Ú g]skf -dfcf]jfbL s]Gb|_ sfe|] lhNnfåf/f z’qmaf/ sfe|]knf~rf]ssf] sfdL8fF8fdf cfof]hgf u/]sf] ;lxb ;Ktfx tyf hg;ef sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ug'{x’Fb} . tl:a/ M k]df nfdf, /f;;, w’lnv]n

विराटनगर, २२ फागुन । प्रधानमन्त्री एवम् पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज सो विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित समारोहमा आठ हजार ७६४ उपाधि प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्नुभयो । सोमध्ये कला, शिक्षाशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापन, चिकित्साशास्त्र र विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका स्नातकोत्तर गरेका एक हजार ५०६ जना र सात हजार २५८ जना स्नातक तहका विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्नुका साथै सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेका विभिन्न सङ्कायका विद्यार्र्थीलाई पुरस्कार तथा प्रशंसापत्रद्वारा सम्मानित गर्नुभयो ।

 सो अवसरमा प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति प्रचण्डले दीक्षित हुनुभएका विद्यार्थीलाई देश, जनता र आफ्नो भविष्यको निम्ति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्र समुन्नत, समृद्ध, एकताबद्ध र स्वाधीन रहिरह्यो भने विश्वको कुनै पनि कुनामा नेपालीको सीमा चौडा हुने र गौरवान्वित महसुस गर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “मुलुक गरिब रहेको अवस्थामा हेप्ने र हीनभावनाबाट ग्रसित हुने अवस्था आउँछ, तसर्थ मुलुकको विकासमा एकजुट भएर लाग्नु पर्दछ ।”

 

photo

NOC1-250x300