सञ्चारमन्त्री : पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै मिडियामा लागू हुन्छ

काठमाडौं, ११ भदौ – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

dGqL a:g]tnfO{ rf}tf/fdf ;Ddfg ;"rgf tyf ;~rf/dGqL df]xgaxfb'/ a:g]t rf}tf/fdf l;Gw'kfNrf]s If]q–@ sf g]kfnL sfFu|]; sfo{;ldltn] a'waf/ cfof]hgf u/]sf] awfO{ tyf ;Ddfg sfo{qmddf dGtJo JoQm ug'x'Fb} . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

आइतबार राजधानीमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई सम्मान तथा बधाई ज्ञापन गर्दै मन्त्री बस्नेतले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ‘मिडिया हाउस’लाई सहयोग गर्ने बताए ।

‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेर मिडिया हाउसले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र मन्त्रालयले पनि ती मिडिया हाउसलाई सहयोग गर्नुपर्छ’, मन्त्री बस्नेतले भने । मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए/नभएको बारे न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले अनुगमन गरिरहेको छ ।

मन्त्री बस्नेतले महासङ्घका संस्थापक सभापतिसमेत रहेका सन्त नेता स्व कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जतिसक्दो चाँडो बनाउने पनि जानकारी दिए ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले संविधान कार्यान्वयनसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनेतर्फ मिडियाको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुने समेत बताए ।

 

photo

NOC1-250x300