यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको मधेसमा चार दिने कार्यक्रम

काठमाडौं– असोज २ गते हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेता तथा मन्त्रीहरु मधेस जाने भएका छन् ।k|wfgdGqL b]pjf– kqsf/nfO{ ef/t e|d0f;DaGwL hfgsf/L lbg'x'Fb}

	k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf cfOtaf/ ef/tsf] % lbg] cf}krfl/s e|d0f ;s]/ :jb]z kms{]kl5 lqe'jg cGt/f{li6«o ljdfg:yndf kqsf/ ;Dd]ng u/L e|d0faf/] kqsf/x?nfO{ hfgsf/L u/fpg'x'Fb} . tl:a/M k|bLk jGt, /f;; 
देउवासहितका नेताहरु भदौ २७ देखि ३० गतेसम्म मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुमा आयोजित चुनावी सभाहरुमा  सहभागि हुनेछन् ।  
कांग्रेस प्रचारप्रसार समितिका अनुसार भदौ २७ गते  सप्तरीको राजविराज  र      सिरहाको जिरो माइलमा आमसभाको आयोजना गरिएको छ । 
यस्तै भदौ २८ गते     धनुषाको जनकपुर र      महोत्तरीको बर्दिवास , २९ गते,      सर्लाहीको मलंगवाम र    रौतहटको गौर तथा भाद्र ३० गते    वाराको कलैया र 
पर्साको विरगंजमा आमसभाको आयोजना गरिएको छ । 

 

photo

NOC1-250x300