यस्ता छन् अष्ट्रेलियाबाट अाएका बाख्रा, एउटैको मुल्य २ लाख ५० हजार

af]o/ hftsf afv|fsf @# kf7fkf7L ax'd'vL s[lif kmfd{ k|f=ln df]/ªn] Jofj;flos afv|fkfng ug{ af]o/ hftsf] afv|fsf] @# kf7fkf7L laxLaf/ ci6«]lnofaf6 g]kfn NofPsf 5g . ;f] pGgt hftsf] afv|f ci6«]lnofaf6 g]kfn NofFbf k|ltuf]6f ? b'O{ nfv %) xhf/ k/]sf] 5 . tl:a/M sflnsf v8sf, /f;;

बहुमुखी कृषि फार्म प्रा.लि मोरङले व्यावसायिक बाख्रापालन गर्न बोयर जातको बाख्राको २३ पाठापाठी बिहीबार अष्ट्रेलियाबाट नेपाल ल्याएका छन् । सो उन्नत जातको बाख्रा अष्ट्रेलियाबाट नेपाल ल्याँदा प्रतिगोटा रु दुई लाख ५० हजार परेको छ । तस्बिरः कालिका खड्का, रासस

 

photo

NOC1-250x300