यती कार्पेट आगलागीमा रु एक अर्ब क्षति

otL sfk]{6df cfunfuL  eQmk'/ gu/kflnsf–@ ;Nnf3f/Ll:yt otL sfk]{6 OG8l:6«hdf zlgaf/ /fltb]lv nfu]sf] eLif0f cfunfuLdf ? 8]9 ca{eGbf a9Lsf] ;fdu|L Iflt ePsf] 5 . cfunfuL eQmk'/ jf?0f oGq, g]kfn k|x/L, g]kfnL ;]gf, ;z:q k|x/L tyf sf7df8fF} / nlntk'/sf bdsnaf6 lgoGq0fdf cfPsf] 5 . tl:j/ M /d]z lu/L, eQmk'/, /f;;

भक्तपुर, असार ४ । भक्तपुर नगरपालिका–२ सल्लाघारीस्थित यती कार्पेट इन्डस्ट्रिजमा गए रातिदेखि लागेको भीषण आगलागीमा रु डेढ अर्बभन्दा बढीको सामग्री क्षति भएको छ ।

 राति ११ः३० बजेदेखि सुरु भएको आगलागी भक्तपुर वारुण यन्त्र, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा काठमाडाँै र ललितपुरका आठ दमकलबाट आठ घन्टापछि बिहान ७ः३० बजे नियन्त्रणमा आएको छ । आगलागीबाट रु एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको सामग्री क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उद्योगका व्यवस्थापक धर्मेन्द्र यादवले जानकारी दिए।

उद्योगपति अनिल केडियाद्वारा सञ्चालित उक्त उद्योगमा ट्रान्सफर्मर पड्किएर आगो लागेको परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईंले जानकारी दिए । आगलागीबाट उद्योगकै दुई दुई सवारी साधन र पक्की भवन, जस्ताका पाँच टहरा र उद्योगसँगै जोडिएको सर्वसाधारणको एउटा पक्की भवन जलेर क्षतिग्रस्त भएको छ । सय जना मजदुर कार्यरत उद्योगमा राति ३५जना कार्यरत भए पनि मानवीय क्षति भने नभएको यादवले बताए ।
उद्योगसँगै रहेको बाटाको ट्रान्सफर्मर पड्केर आगो निस्किएर बलेको तारबाट कारखानामा आगलागी सुरु भएको थियो । कुनै पनि सामान निकाल्नै नमिल्ने गरी एकै पटक ठूलो आगो लागेको बताइएको छ ।

 

photo

NOC1-250x300