नेपाल-मलेसियाबीच श्रम सम्झौता: कामदारलाई अब मलेसिया जान पैसा नलाग्ने

 सरकारले नेपाली कामदारलाई मलेशिया जान रोक लगाएको झण्डै ६ महिना पछि आज दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएको छ।  

मलेशियाका मानव संसाधन मन्त्री गुलेसागरन र नेपालका श्रम,

dn]l;of;Fu dGqL:t/Lo 5nkmn sf7df8f}Fdf ;f]daf/ g]kfn / dn]l;ofaLr >lds cfk"lt{;DaGwL dGqL:t/Lo 5nkmn ub}{ >d, /f]huf/ tyf ;fdflhs ;'/IffdGqL uf]s0f{ lji6 / dn]l;ofsf dfgj ;+zfwgdGqL Pd s'nf;]u/fg . t:jL/ M ;f}hGo–>d /f]huf/ tyf ;fdflhs ;'/Iff dGqfno, /f;;

रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौतापछि अब नेपाली कामदार कुनै शुल्क नतिरी मलेसिया जान पाउने छन्।  
मलेशिया र नेपालबीच श्रम समझदारीका बुदाँहरु पहिले नै दुई देशका उच्च अधिकारीको छलफल पछि तय भइसकेको थियो। 

गत जेठ २ गते देखि विभिन्न शीर्षकमा नेपाली कामदार मलेशिया जाने क्रममा ठगी बढेपछि मलेशिया जान श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोक लगाएका थिए।

आज श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि तत्काल नेपाली कामदार मलेशिया जाने प्रकृया खुल्न भने केही प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा थप समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।  गत असोजमा मलेशियामा दुई उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलबीच श्रम समझदारीमा कुन कुन बुँदा उल्लेख गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल पछि मस्यौदाका बुदाँहरु तय गरिएका थिए। 

 

photo

NOC1-250x300