एमालेको नारा, ‘एक भोट एक नोट’

k"j{ k|wfgdGqL–cf]nL k|]; rf}tf/Ln] laxLaf/ kf6L{ s]Gb|Lo sfof{no w'Da/fxLdf cfof]lht g]skf -Pdfn]_ ;lxtsf gf} /fhgLlts bnn] k'; @@ ut] ug]{ hgk|bz{gsf] ;Gb{edf cGt/ ;+jfb sfo{qmddf dGtJo JoQm ub}{ k"j{ k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं, २९ चैत । एमालेले स्थानीय तहको चुनावका लागि ‘एक भोट एक नोट’को नारा ल्याएको छ । एमाले आर्थिक समितिका सहसंयोजक कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्थानीय चुनावमा एमोले एक भोट एक नोटको नारा ल्याएको बताए ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ– ‘हाम्रो स्रोत जनता हुन् । त्यसैले हामीले जनताबाट भोट पनि माग्ने नोट पनि माग्ने नीति लिएका छौं’, श्रेष्ठले भने ।

एमालेले स्थानीय चुनावका लागि केन्द्रबाट आर्थिक सहयोग नगर्ने नीति लिएका े छ । स्थानीय तहमा भने आर्थिक समिति गठन गरिने एमाले नेताहरुले बताएका छन् ।

 

photo

NOC1-250x300